عرفانی- علمی
 
 

آخرین پند بودا

آخریت پند بودا این بوده است: همواره هشیار و بیدار باشید و همه حرکات و سکنات شما باید با اگاهی باشد (آگاهی قدم به قدم)  زیرا میزان آگاهی شما در زمان حال صورت بعدی شما که همان آینده است را می سازد.

اولین نکته ای که در این پند وجود دارد زندگی در لحظه حال است که همه عرفا بر آن تاکید دارند. هشیاری و بیداری همان زندگی در لحظه حال است و مراقبتی برای در لحظه حال ماندن و در پسماند گذشته باقی نماندن.

دومین نکته شرح مرتبه آگاهی است که دقیقا متناسب با آن صورت بعدی ما و رخدادهای آینده ساخته می شوند(قانون جذب). یعنی ما جهان خود را می سازیم همانطور که در آن پیش می رویم.

میزان و مرتبه آگاهی ما نوع تفکرات ما را تعیین می کند. تفکراتی که مانند قطب نما سمت و سوی حرکت ما را تعیین می نماید.

 

  نوشته شده در  ساعت   توسط ف.  | 
 

داستان خداشناسی

مردی میخواست کاملا خدا را بشناسد. ایتدا بسراغ افراد و کتابهای مذهبی رفت اما هرچه جلوتر رفت گیج تر شد. افراد و کتابهای نوع دیگر را هم امتحان کرد اما به جایی نرسید.

خسته و ناامید راه دریا پیش گرفت. در کنار ساحل کودکی را دید که مشغول پر کردن سطل کوچکی از آب دریا بود. سطل پر و سر ریز می شد اما کودک همچنان آب می ریخت.  مرد پرسید چه می کنی؟

کودک جواب داد به دوستم قول دادم همه آب دریا را دراین سطل بریزم و برایش ببرم!

مرد خواست پسر را نصیحت کند و اشتباهش را به او بگوید. اما ناگهان به اشتباه خودش هم پی برد که میخواست با ذهن کوچکش خدا را بشناسد و کل هستی را در آن جای دهد!....فهمید که با دلش باید بسراغ خدا برود.
به کودک گفت من و تو یک اشتباه را مرتکب شدیم!

مولوی می گوید:

هر چه اندیشی پذیرای فناست           آنچه در اندیشه ناید آن خداست

  نوشته شده در  ساعت   توسط ف.  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM