عرفانی- علمی

 

معنی کلمه رند

اگرچه برای کلمه رند که حافظ و شعرا و عرفای دیگر زیاد از آن ذکر کرده اند تعاریف خوبی ارائه گردیده است منجمله زیرکی و زرنگی ناشی از آگاهی یا رستن و رهایی واقعی یا همان شناور بودن.  اما بهترین تعریفی که در مباحث عرفانی داده شده است بسیار جالب است.

در این نوع تعریف رند فردی است که کلیه راهها را برای دیدن و فهمیدن و کسب کردن باز می گذارد. بطور مثال وقتی می گوییم هر طور خدا صلاح بداند یعنی محدودیتی با ذهن خود ایجاد نکرده ایم و راه دریافت سایر امکانات را باز گذاشته ایم. این به معنی مشخص نکردن اهداف یا مراحل یا عدم واقع بینی نیست بلکه یک دید ماورایی همراه با ژرف نگری است که محدودیتی برای سیر و سلوک یا کسب معارف و تحقق آرزوها و خواسته ها قائل نیست. در مباحث قبلی گفته شد هر چه ذهن درگیر تر باشد و توجیه و تفسیر و استدلال بیشتر شود محدودیت هم بیشتر شده و علاوه بر ایجاد رنج دستیابی به اهداف مشکل می گردد. دلیل عمده رنجهای ما قراردادهای ذهنی ماست که بدلیل ناآگاهی با خود و جامعه بسته ایم.

بهبارت دیگر رند کسی است که خود را به جریان هستی که همان انرژی الهی است می سپارد و بدور از دغدغه ها و دیواره های ذهنی به آرامش و تعادل می رسد. اکثر اوقات افراد روی اهداف و خواسته های کوچک تمرکز می کنند و فقط آنها را بهترین می پندارند و فقط به آنها می رسند. حال آنکه خالق هستی امکانات بسیار عظیمی علاوه بر آن خواسته برای افراد آماده کرده که آن امکانات صرفا بخاطر محددیت ذهنی آنان دریافت نمی شود!   در اینجا رند قضاوت و مقایسه و استنتاج(موانع بزرگ) را کنار گذاشته و فقط نیت می کند تا خالق هستی و کائنات کارها انجام دهند. بهمین دلیل رندان در ابتدای هرکاراز عبارت اگر خدا صلاح بداند  استفاده می کنند.

ممکن است بپرسید پس جایگاه عقل و تجربه چه می شود؟ ایندو جایگاه خودر را دارند اما همه می دانند عقل و تجربه همیشه ناقص و نارسا و محدود عمل می کنند . برای اثبات این حرف کافیست فقط نگاهی بیطرفانه به گذشته های خود بیندازید. پس عقل نیز نیاز به مکملی بنام بینش و بصیرت که ماورائی است دارد تا مجبور به آزمون و خطا و اتلاف وقت نشود.

عرفا همواره گفته اند راههای کمک و لطف خدا به بشر بی نهایت است. این خود ما هستیم که متناسب با بینش و آگاهی عرفانی خود برای دریافت آن الطاف و نعمت ها اندازه و مقدار تعیین می کنیم. پس رند کسی است که محدودیت ها و موانع را در این راه از میان برمی دارد.

رند بین خود و ذهن خود و خدواند همسویی ایجاد می کند. (ذاکر و ذکر و مذکور یکی می شود)  در چنین شرایطی رسیدن به خواسته و آرزو همیشه میسر است.

نکته جالب اینکه در ترجمه متون عرفانی فارسی به انگلیسی در کتب چاپ دانشگاه آکسفورد کلمه رند را بدلیل بار معنایی زیاد عینا و بدون معادل یابی وارد زبان خود نموده اند و فقط در پی نوشت ها به توضیح آن پرداخته اند. 

نوشته شده توسط ف. در ساعت  | لینک  |