عرفانی- علمی

 

شهود باطنی

شهود باطنی و درونی وسیله ارتباط انسان با وجود اصلی خود می باشد که این وجود با عالم هستی مرتبط بوده و به آن راه دارد.

اصطلاح ساده ای که ما را به این مفهوم نزدیک می کند اینست: به دلم افتاد! یعنی چیزی را عمیقا با قلب خود و با بدون دخالت ذهن استدلالی حس می کنیم. به عبارت دیگر همان ندای درون که ما را به انجام کاری فراخوانده یا از کاری بازمی دارد یا قبل از انجام حس خاصی (بد یا خوب) به ما می دهد. شهود به معنای گواهی دل است.

این تجربه را هرکسی داشته و دارد. اما کیفیت آن در افراد متفاوت است. قطعا استفاده بهینه و ارتباط بیشتر با این شهود مرتبه و درجه بالایی می طلبد که همراه با آگاهی عظیم است.

در مبحث مراقبه گفته شد خالی کردن ذهن و تعطیل کردن آن قدمی برای رسیدن به دورن خود و کسب آگاهی و ارتباط قوی با شهود است.  ذهن استدلالی (برخلاف تصور عوام) نه تنها چیزی غیر از درون اصلی ما بوده بلکه در اصل مانع ارتباط با درون می باشد که دراینباره عرفا و شعرا مطالب زیادی بیان کرده اند.

 مولوی روش خموشی(سکوت درونی) و عرفای دیگر مانند بودا ناظر بودن بر ذهن (مراقبه) و برخی دیگر خوب گوش دادن را بعنوان راهکار ارائه داده اند که این روش ها به یکدیگر خیلی نزدیک است. روشهای دیگری هم وجود دارد اما همگی با آرامش و تعادل جسمی و روحی و رها و شناور بودن سرو کار دارند و از آنها کمک می گیرند. این روش ها به هماهنگی درونی و همسویی با قوانین هستی و کائنات منتهی می گردند.

توانایی در انجام مراقبه قدرت مکاشفه و دریافت الهام و تعامل با عالم درون را میسر می سازد. شهود نیرویی است معنوی و برتر از عقل و ذهن. 

ارتباط با شهود در همه افراد وجود دارد اما موفقیت در پیروی از آن مهم است که درجات را متمایز می سازد.

خانم فلورانس اسکاول شین در آثار خود تعریف جالبی از خوش شانسی و بد شانسی دارد. ایشان می گوید خوش شانسی و خوشبختی همان موفقیت در پیروی از شهود و بدشانسی و بدبختی همان شکست در پیروی از شهود باطنی است! به بیان دیگر هماهنگی بیرونی (اوضاع مرتب و هنجار) ناشی از هماهنگی درونی و ناهماهنگی و ناهنجاری بیرونی (اوضاع خراب) ناشی از ناهماهنگی درونی است.

 اندیشمندان احترام به شهود و پیروی ازآنرا راز موفقیت و شادمانی می دانند. این همان ارتباط واقعی بین انسان و خداست که در فرهنگ های مختلف به اشکال گوناگون بیان شده است. تکیه بر شهود همان خود را به خدا سپردن(توکل) است.

جمله ای معروف می گوید:دعا تلفن شما به خدا و شهود تلفن خدا به شماست. اگر این تلفن اشغال باشد ما پیامی دریافت نمی کنیم. بزرگترین مانع در این راه عواطف منفی(خشم-یاس-نفرت-اندوه...) می باشد. هر رنجی زاییده نافرمانی از شهود است.

 

نوشته شده توسط ف. در ساعت  | لینک  |